Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП- план за застрояване за ПИ № 081005, местност „Саламатя”, землище на с. Леденик, Община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за „производствено складови дейности” /проектиране на обект: „Складова база, автосервиз и кафене”/, план- схеми за електрификация, водоснабдяване и за комуникационно-транспортната мрежа към ПУП, БКТП 1х800 кVА и трасе за външна връзка за ел кабел 20 кV, и промяна предназначението на части от имоти – общинска собственост ПИ № 105003- пасище, мера с площ от 232,77 кв.м и ПИ № 081004 – нива с площ 80 кв.м. и част от ПИ № 000236 – полски път с площ от 41,45 кв.м, осигуряващ достъп до ПИ № 081005

 

РЕШЕНИЕ № 1392

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 081005, местност „Саламатя”, землище на с. Леденик, Община Велико Търново, относно промяна предназначението на имота /проектиране на обект:” Складова база, автосервиз и кафене”/, план- схеми за електрификация, водоснабдяване и за комуникационно-транспортната мрежа към ПУП, БКТП 1х800 кVА и трасе за външна връзка за ел кабел 20 кV, и промяна предназначението на части от имоти – общинска собственост ПИ № 105003- пасище, мера с площ от 232,77 кв.м и ПИ № 081004 – нива с площ 80 кв.м. и част от ПИ № 000236 – полски път с площ от 41,45 кв.м, осигуряващ достъп до ПИ № 081005. За поземлен имот № 081005, местност „Саламатя”, землище на с. Леденик, Община Велико Търново се определя предназначение за „производствено - складови дейности”, при следните устройствени показатели: височина на сградите – до 10 м; плътност на застрояване /Пзастр./ - до 80 %; коефициент на интензивност /Кинт/ - до 2,5; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно /е/. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/