Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ № № 037133 и 037127, местност «Голяма ливада», землище на с. Войнежа – преотреждане на имотите от «комплексно малоетажно застрояване» за «фотоволтаични инсталации» и предвиждане на нов вид застройка в същите имоти, план-схема за водоснабдяване и комуникационно-транспортен план към ПУП, трасе на кабелни връзки 20 кV и трафопост 20/0,4 кV.

 

РЕШЕНИЕ № 1393

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ № 037133 и ПИ № 037127, местност „Голяма ливада”, землище на с. Войнежа /променено предназначение на имотите с Решение № КЗЗ-05 от 21.06.2007 г. на Областна дирекция „Земеделие” гр. Велико Търново/ относно преотреждане на имотите за „фотоволтаични инсталации”, план-схеми за водоснабдяване, електрификация и комуникационно – транспортен план към ПУП, трафопост 20/ 0,4 кV и трасе на кабелни връзки 20 кV за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала”. Трасето на ел кабела се прокарва по ПИ № 037048 – общински полски път.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/