Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за частично изменение на ПУП –ПРЗ за част от улична регулация до кв. 27 по плана на с. Арбанаси.

 

РЕШЕНИЕ № 1394

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общинският съвет дава съгласие Кметът на общината да одобри:

- частично изменение на ПУП – план за регулация за част от кв. 27 по плана на с. Арбанаси – образуване на нов УПИ в територия улична регулация /публична общинска собственост/ до кв. 27 – УПИ VІІ- за трафопост от кв. 27; промяна на уличната регулация на улица с ОК ОК 246-245, като се създава нова ОК ОК 246-а;

- частично изменение на ПУП – план за застрояване за новообразувания УПИ VІІ- за трафопост от кв. 27 по плана на с. Арбанаси – предвижда се застрояване на сграда – трафопост.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/