Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-5/ 01.04.2011 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Стефка Илиева Стефанова с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Васил Друмев” № 7.

 

РЕШЕНИЕ № 1395

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1, ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид мнението по компетентност на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Велико Търново и размера на задължението, Великотърновски общински съвет дава мнение да се опрости дължимата сума в общ размер 244,61 лв., на лицето Стефка Илиева Стефанова, тъй като същата представлява несъбираемо държавно вземане.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/