Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-3/ 01.04.2011 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Любина Чудомирова Калчева с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Димитър Буйнозов” № 4, ет. 6, ап.24.

 

РЕШЕНИЕ № 1396

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски Общински съвет дава мнение да не се опрости дължимата сума в общ размер 763,58 лв. /лихва/ на лицето Любина Чудомирова Калчева, тъй като същата представлява събираемо държавно вземане.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/