Препис-извлечение от Протокол № 91

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.06.2011 година.

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-6/ 01.04.2011 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Петрова Петкова с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики” № 6, вх. А, ет. 3, ап. 10.

 

 

РЕШЕНИЕ № 1397

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1, ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски Общински съвет дава мнение да не се опрощава задължението в размер на 671,97 лв. на лицето Нели Петрова Петкова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/