Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 04.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Закупуване на земеделски земи - общинска собственост възоснова на актовете по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

РЕШЕНИЕ № 14

 

На основание чл.21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Великотърновски Общинският съвет,

Приема оценките на земеделски земи изготвени съгласно Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи /ДВ бр. 75/1209.2006 г./, както следва:

 

№ по ред

Имот №

дка

лева

местност

Населено място

1.

2.

3.

130,8

520,1124

101,7

0,600

0,200

0,600

269

60

120

м."Ловна хижа"

м."Козлуджа"

м."Кокарджа"

с.Арбанаси

гр. В.Търново с.Шереметя

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/