Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1404

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет приема допълнение в Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: Чл. 23. Временна търговия на открито може да се извършва на определени със Заповед на Кмета на населеното място, места за временна търговия на улици, пазари и базари, площади и на не застроени парцели или не застроени части от застроени парцели, независимо от тяхната собственост.

Става: Чл. 23. Временна търговия на открито може да се извършва на определени със Заповед на Кмета на населеното място, места за временна търговия на улици, пазари и базари, площади и на не застроени парцели или не застроени части от застроени парцели, независимо от тяхната собственост, за срок определен в заповедта.

Добавя към чл. 27 нова ал. 7. Заявленията заедно с приложените към тях документи се разглеждат от длъжностно лице в отдел „Общинска икономика” определено в заповедта по чл.23, което констатира съответствието им с изискванията по ал. 3 и посочената Заповед на Кмета на населеното място.

Добавя нов член 27А

/ал. 1/ Разрешения за търговия на открито се издават според поредността на постъпване на заявленията по чл. 27, ал. 2 и при наличие на изискуемите документи по чл. 27, ал. 3

/ал. 2/ При отказ на заявителя от подаденото заявление или при отказ на заявителя от издаденото разрешение се изпраща писмена покана на следващия по ред заявител.

Добавя нов член. 46 А. В останалите случаи на нарушаване разпоредбите на тази наредба се налагат наказания както следва:

1. Предупреждение при първо нарушение и срок от един месец за изпълнение на предписанието;

2. При повторно нарушение на физически лица се налага глоба в размер от 100 до 500 лв., а на едноличните търговци и юридически лица-имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/