Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Финансово подпомагане на Пети Балкански Моторок фест Велико Търново 2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1407

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането и провеждането на Петия Балкански моторок фест 2011 в гр.Велико Търново от 18 до 21 август 2011 г. на хълм Света гора в размер 10 000 /Десет хиляди/ лв.

 

Разходите да се извършат от бюджета на Дирекция „Култура” - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити при Община Велико Търново, като разходи по лятна културна програма 2011 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/