Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за предоставяне право на безвъзмездно ползване за нуждите на проект "Превенция на изоставянето. Подкрепа на семейството" на три помещения от I-во и цялото Н-ро ниво от имот, частна общинска собственост, намиращ се на ул. "Димитър Найденов" № 4 в гр. Велико Търново на Сдружение "SOS Детски селища България"

 

РЕШЕНИЕ № 1412

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в изпълнение на Споразумение за партньорство от м. юни 2011 г., в изпълнение на Национална стратегия "'Визия за деинституционализацията на децата в Република България", Общинска стратегия за закрила на детето 2008 - 2011 г. и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г., Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за предоставяне право на безвъзмездно ползване от Сдружение "SOS Детски селища България" за нуждите на проект "Превенция на изоставянето. Подкрепа на семейството" на 3 помещения от І-во и цялото ІІ-ро ниво на имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 1397/13.05.2002 г., намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Д. Найденов” № 4, за срок от 2 години.
  2. Сдружение "SOS Детски селища България" следва да заплаща месечните разходи за електроенергия, отопление, вода и COT на ползваните помещения.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по предоставяне на описаните по - горе помещения от имота при спазване на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/