Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за сключване анекс към договор от 01.09.2009 г. за учредяване право на безвъзмездно ползване на имот, общинска собственост, намиращ се на ул. "Георги Измирлиев" № 15, вх. А. ап. 4, ет. 2 в гр. Велико Търново с Фондация "Международна социална служба - България" за нуждите на проект "Разширяване на модела на приемна грижа в България"

 

РЕШЕНИЕ № 1413

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, в изпълнение на Програмно споразумение между УНИЦЕФ и Фондация «Международна социална служба -България» от м. юни 2011 г. по проект «Разширяване на модела на приемна грижа в България», в изпълнение на Национална стратегия "'Визия за деинституционализацията на децата в Република България", Общинска стратегия за закрила на детето 2008 - 2011 г. и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г., Великотърновски Общински съвет:

 

1. Дава съгласие да се сключи Анекс към Договор за учредяване право на безвъзмездно ползване върху недвижим имот общинска собственост на ул. "Георги Измирлиев" № 15, вх. А, ет. 2, ап. 4 в гр. Велико Търново, от 01.09.2009 г. между Община Велико Търново и Фондация "Международна социална служба - България" за срок до 31.12.2011 г. за изпълнение на проект "Разширяване на модела на приемна грижа в България".

2. В предоставения имот Фондация "МСС - България" да продължи дейността по предоставяне на социалната услуга "Приемна грижа" в изградения Областен център по приемна грижа в гр. Велико Търново и следва да заплаща месечните разходи за електроенергия, отопление, вода и COT на ползвания апартамент - частна общинска собственост.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими дейсдвия по предоставяне на описания по - горе имот при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/