Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход за закупуване на хирургични двойно чупещи се болнични легла и при креватни шкафчета на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД - гр.Велико Търново със собствени средства на търговското дружество.

 

РЕШЕНИЕ № 1416

 

1. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл.1, ал.2, т. 2, чл. 3, ал. 2 от НВМОП и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД - гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на търговското дружество от реализираната печалба от дейността на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” за финансовата 2010 г. съгласно Решение №1285/21.04.2011г. на Великотърновски общински съвет за закупуване на 24 /двадесет и четири/ броя хирургични двойно чупещи се болнични легла на стойност 125 000.00лв. с ДДС.

2. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 от НВМОП и чл.18, т. 12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД - гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на търговското дружество от реализираната печалба от дейността на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” за финансовата 2010г. съгласно Решение № 1285/ 21.04.2011 г. на Великотърновски общински съвет за закупуване на 24 /двадесет и четири/ броя при креватни шкафчета на стойност 26 000.00лв. с ДДС.

3. Задължава Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД - гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/