Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, приет с Решение № 1507 по Протокол № 80/ 13.09.2007 на Общински съвет Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1417

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава следните изменения и допълнения в Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново:

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1 се изменя и става така:

Чл.1. С този правилник се уреждат целите, задачите, принципите, функциониране на Системите за финансово управление и контрол /СФУК/ и обхвата на дейността на служителите от отдел "Финансово управление и контрол" /ФУК/ към Дирекция "Финансово управление, контрол и методология" /"ФУКМ"/ при Община Велико Търново, съобразно разпоредбите на чл. 2, ал.2, т. 3 и т.7 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/.

Раздел II

Структура и управление на отдел "ФУК"

Чл.7 /1/ се изменя и става така:

Чл. 7. /1/ Служителите - експерти, от отдел "ФУК" са подчинени на Директора на Дирекция " ФУКМ"- структурно звено на Община Велико Търново;

Раздел III.

Част. I. Права и задължения на служителите извършващи контролна дейност.

Чл.8 се изменя и става така:

Чл. 8. /2/ При извършване на контролна дейност в организациите по чл. 6, т. т. 1, 2 и 6 органите имат право:

9. при необходимост от страна на служителите, извършващи контролна дейност,
се прави предложение чрез Директора на Дирекция "ФУКМ", до Директора на
Дирекция "ТСУ" за съдействие от компетентно длъжностно лице, което се определя с
заповед на Кмета. При липса на специалист със специални знания и умения, за
изясняване на факти и обстоятелства от съществено значение за проверката, да се
изиска такъв от друга институция; Вещото лице се назначава и задачите, сроковете и
възнагражденията се определят с възлагателно писмо. Заключението на вещото лице се
дава в писмена форма и се прилага към доклада;

10. при насрещна проверка или информация извън проверявания обект, ако това е
необходимо за изясняване на установени пропуски и нарушения в контролирания
обект, контролният орган изисква съответното съдействие. Уведомява за това
Директора на Дирекция "ФУКМ", чрез Началника на отдел "ФУК"

 

Чл. 9. се изменя и става така:

Чл. 9./1/ Началникът на отдел на "ФУК" и служителите извършващи контролна дейност са длъжни:

2. да съставят доклад в два еднообразни екземпляра, единия за връчване на ръководителя на проверявания обект или лице, а другия за разпореждане и съхранение в отдел "ФУК" към Дирекция "ФУКМ";

 

Раздел IV. Извършване на контролна дейност

Чл.13. /5/ се изменя и става така:

Чл. 13. /5/ Докладът по ал. 1, мотивираното писмено заключение по ал. 4 и писмените обяснения по ал. 2 и 3 се представят в седемдневен срок на органа, издал заповедта по

чл.12 чрез Директора на Дирекция "ФУКМ" за разпореждане и реализация на материалите от проверката;

Създава се нов чл. 14 а, който придобива следния вид:

Чл. 14 а. В случай, че при проверката на юридическите лица и лицата по чл. 6 от т. 2 - 6, не са установени пропуски и нарушения, не се формират препоръки. Доклада от проверката се представя на кмета на Общината. Информацията по доклада се представя с придружително писмо от кмета на Общината на Председателя на Общински съвет за сведение.

Раздел V

Мерки за реализация и отстраняване на нарушенията и пропуските

Чл. 28. се изменя и става така:

Чл. 28. Началникът на отдел „ФУК” изготвя и представя годишен отчет за дейността на

Кмета на Общината чрез Директора на Дирекция "ФУКМ"; Заключителни разпоредби

§ 5. Промените и допълненията в Правилника са приет с Решение № 1417 по

Протокол № 93/ 21.07.2011 г. на Великотърновски Общински съвет.

Номерацията в Правилника не се променя.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/