Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Вземане на Решение от Общински съвет гр. Велико Търново на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Правилника за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново за приемане на Отчет за констатираните резултати при изпълнение на контролната дейност на служителите в отдел "Финансово управление и контрол", дирекция "Финансово управление, контрол и методология" за отчетната 2010 година

 

РЕШЕНИЕ № 1418

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал.1 и чл. 4, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор

1. Приема Отчет за констатираните резултати при изпълнението на контролната дейност на отдел "Финансово управление и контрол", Дирекция "Финансово управление, контрол и методология" за отчетната 2010 година.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/