Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Вземане на Решение от Общински съвет Велико Търново на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал.1 и ал.2 от Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, по доклада от извършената проверка "Обредни дейности" ЕООД гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1419

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

1. Приема информацията по доклада на експертите от отдел "ФУК" за проверката на "Обредни дейности" ЕООД гр. Велико Търново

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново, да предприеме действия за отстраняване на допуснатите нередности и приведе дружеството в законоустановените норми.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/