Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества Велико Търново за 2007 г. и План за действие за 2008 г. в изпълнение на Програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Община Велико Търново /2006 – 2008 г./.

 

РЕШЕНИЕ № 142

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

  1. Отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества Велико Търново за 2007 г.
  2. План за действие за 2008 г. за изпълнение на Програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Община Велико Търново /2006 – 2008 г./.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/