Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2011 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1420

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗПСК и чл. 10, т. 2 и т. 3 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски Общински съвет

 

1. Приема промените в план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново за 2011 година ,произтичащи от решение № 1217/ 24.02.2011 г. - Приложение № 1 .

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/