Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на нова начална цена и определяне начин на приватизация на общински нежилищен имот, представляващ: „Застроен УПИ I от кв. 67 по плана на с. Русаля, с построена в него сграда /бивше училище/”

 

РЕШЕНИЕ № 1423

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

Отменя решение № 1216 / 24.02.2011 година в частта касаеща приемане на начална цена, начин на приватизация, дата на търга, стъпка за наддаване, размер на депозита за участие в търга за продажба на общински нежилищен имот , находящ се в с. Русаля и представляващ: „Застроен УПИ І от кв.67, целият с площ 7 100 кв.м., заедно с построена в него едноетажна сграда /бивше училище / с РЗП 810 кв.м.”.

ІІ . На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1185/ 20.01.2011 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски Общински съвет

1. Приема начална цена в размер на 47 100 лева за продажба на общински нежилищен имот ,находящ се в с. Русаля и представляващ: „Застроен УПИ І от кв. 67, целият с площ 6 798 кв.м., заедно с построена в него едноетажна масивна сграда /бивше училище/ с РЗП 810 кв.м.”. Сделката се облага с ДДС.

2. Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект “търг с явно наддаване”, при стъпка в размер на 4 700 лева над определената начална цена.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга- голямата зала на община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 14 100 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на имота да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС..

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/