Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ І – за жилищен комплекс с гаражи от кв. 513 по плана на гр.Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1426

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общинският съвет дава съгласие Кметът на общината да одобри – частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ І – за жилищен комплекс с гаражи от кв. 513 по плана на гр.Велико Търново – промяна на улично-регулационната линия на УПИ І – за жилищен комплекс с гаражи, като същата се измества в източна посока с 2,50м, спрямо улица с ОК ОК 829-830.

Съгласно определенията на ЗОС частите от улична регулация представляват публична общинска собственост. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.2, ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в УПИ І от кв.513 по ПУП на гр.Велико Търново, да бъдат обявени за частна общинска собственост във връзка с промяната на тяхното предназначение.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/