Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на ПУП - 'план за регулация за УПИ VII - „търговия и услуги" от кв. 237, ж.к. „К. Фичето”, по плана на Велико Търново и сключване на предварителен договор.

 

РЕШЕНИЕ № 1427

 

1. На основание чл.62 а, ал. 3, т. 2 от ЗУТ и във връзка с решение № 31 от Протокол № 3/ 16.02.2011 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет дава съгласие Кметът на Общината да одобри частично изменение на ПУП - план за регулация за УПИ VII -„търговия и услуги" от кв.237, ж.к."К. Фичето" по плана на гр. Велико Търново: -промяна улично-регулационните линии на УПИ VII - „търговия и услуги" в северна и западна посоки, съответно спрямо улица с ОК ОК 1835-1840 и с ОК ОК 1835-1888-а; промяна вътрешната дворищно-регулационна линия между УПИ VII - „търговия и услуги" и УПИ IX - за „озеленяване" от същия квартал.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1и ал. 3 от ЗОС и чл.2 ал.З от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация и от УПИ IX „за озеленяване" от кв.237, актуван с акт за публична общинска собственост №4862/24.03.2011 г, попадащи в УПИ VII „за търговия и услуги" от стр. кв. 237 по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на „Конекс" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" №29, представлявано от Васил Иванов Велчев, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

3. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №31 по протокол №3 от 16.02.2011 г. на ЕСУТ, като:

3.1 Община Велико Търново прехвърля на „Конекс" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" №29, представлявано от Васил Иванов Велчев, правото на собственост върху части от общински имоти с площ в размер на 242,50 кв.м., представляващи част от УПИ IX „за озеленяване" от кв. 237. актуван с акт за публична общинска собственост № 4862/ 24.03.2011 г., които съгласно ЧИ на ПУП-ПР попадат в УПИ VII „за търговия и услуги" от кв. 237 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 38 164 лева без начислен ДДС.

3.2 „Конекс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" №29, представлявано от Васил Иванов Велчев прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху части от собствения си имот, представляващ УПИ VII „за търговия и услуги" от кв.237, с обща площ в размер на 242.50 кв.м., представляващи както следва: 163 кв.м. от северната част на имота към улица с ОК-ОК №№1835-1840 и 79,50 кв.м. от западната част на имота към улица с ОК-ОК №№1835-1888а , които части, съгласно ЧИ на ПУП-ПР попадат в улична регулация от кв. 237 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 45 590 лева без начислен ДДС

 

4. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПР да извърши всички необходими действия по сключване на окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти, като всички необходимо присъщи разходи по прехвърляне на собствеността са за сметка на „Конекс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски"' № 29, представлявано от Васил Иванов Велчев.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/