Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет и План за действие за 2007 г. и План за действие за 2008 година към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2006 – 2008 година..

 

РЕШЕНИЕ № 143

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  1. Приема на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в План за действие за 2007 г. към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2006 – 2008 година.
  2. Приема План за действие за 2008 г. към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2006 – 2008 година.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/