Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Изваждане от списъка на жилищата от фонд „Настаняване под наем” на апартамент № 5 на ул. „Ал.Стамболийски” № 10-А, блок 1, вход А, в гр. Килифарево.

 

РЕШЕНИЕ № 1430

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Великотърновски Общинският съвет

 

  1. Изважда от списъка на жилищата от фонд „Настаняване под наем” апартамент № 5 на ул. „Ал.Стамболийски” № 10-А, блок 1, вход А в гр. Килифарево.
  2. Възлага на Кмета на Община В.Търново да предприеме предвидените в Закона за устройство на територията действия за промяна предназначението на имота.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/