Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж.

 

РЕШЕНИЕ № 1431

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 4, т. 4 от ЗОС, чл. 54, ал. 4, т. 4 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката, Общински съвет Велико Търново дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – имот №000567 – пасище, мера, с площ от 82,847 дка, местност „Йонова кория”, землище с. Самоводене, актуван с АОС № 4673/19.10.2009 г., за изграждане на фундаменти за монтиране на фотоволтаични модули и обслужващи сгради – нискоетажно строителство за обект „Фотоволтаична централа” с обща застроена площ в размер на 2 730 кв.м., в полза на “АСМ БГ ИНВЕСТИЦИИ“ ООД, гр. София.

2.Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 40 950 /четиридесет хиляди деветстотин и петдесет/ лева.

3. Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, “АСМ БГ ИНВЕСТИЦИИ“ ООД, гр. София следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 40 950 лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, както и 2% режийни разноски по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 2,5% местен данък по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 480 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/