Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура.

 

РЕШЕНИЕ № 1434

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде сключен договор с ”ГАМЕСА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София, бул. „Цар Освободител” № 14 за отдаване под наем без търг и конкурс на обособена част с площ 5,915 дка от поземлен имот № 000419 по картата на възстановената собственост на землище с. Ново село, общ. В. Търново, частна общинска собственост, изоставена нива с обща площ 21,031 дка, ІV и V категория, местност Енчовец, актуван с АОС № 4902/20.06.2011 г., за разполагане на ветроизмервателна мачта, за срок от 5 (пет) години, при годишна наемна цена 1 820 лева (хиляда осемстотин и двадесет лева).

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/