Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти.

 

РЕШЕНИЕ № 1435

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот № 000126 по картата на възстановената собственост на землище с. Шемшево, частна общинска собственост, представляващ изоставена нива с площ 5,223 дка, ІІІ категория, местност „Воденицата”, актуван с АОС № 4804/ 04.02.2011 г.

2. Поземлен имот № 022004 по картата на възстановената собственост на землище с. Леденик, частна общинска собственост, представляващ ерозирана нива с площ 39,383 дка, VІІІ категория, местност „Баира”, актуван с АОС № 4873/ 06.04.2011 г.

3. Поземлен имот № 069017 по картата на възстановената собственост на землище с. Леденик, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 4,514 дка, VІ категория, местност „Свирков дол”, актуван с АОС № 4807/ 04.02.2011 г.

ІІ. Определя начални тръжни цени, въз основа на оценки, изготвени от оценители, регистрирани по ЗНО, както следва:

1. За поземлен имот № 000126 – в размер на 4 439 (четири хиляди четиристотин тридесет и девет) лева без ДДС.

2. За поземлен имот № 022004 – в размер на 13 350 (тринадесет хиляди триста и петдесет) лева без ДДС.

3. За поземлен имот № 069017 – в размер на 1 720 (хиляда седемстотин и двадесет) лева без ДДС.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/