Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната за периода 01.04.2011 - 30.06.2011 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1439

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски Общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от д-р Румен Георгиев Рашев - Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.04.2011 - 30.06.2011 година в размер на 200 /двеста/ лева по Приложение 1 - неразделна част от настоящото предложение.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/