Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Финансово подпомагане на Деветия Международен конкурс за млади поп изпълнители „Сребърна Янтра”, включен в Културен календар 2011 г. на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1444

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането и провеждането на Деветия Международен конкурс за млади поп изпълнители „ Сребърна Янтра" от 29 септември до 2 октомври 2011 г. в размер 10 000 /Десет хиляди /лева.
  2. Разходите да се извършат от бюджета на Дирекция „Култура” -второстепенен разпоредител с бюджетни кредити при Община Велико Търново,като разходи по реализация на Културен календар 2011 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/