Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на части от имоти публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1447

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА. чл. 14, ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11, ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, намиращи се в гр. Велико Търново, съгласно схема одобрена на Гл. архитект, представляващи тротоарна площ до 4.00 кв.м за срок от 10 /десет, години за разполагане на временни съоръжения, съгласно Приложение № 1 за продажба на вестници, списания и литература при минимална конкурсна цена 70.00 лв. на месец.

2. Възлага на Кмета па Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестени конкурси за отдаване на имотите под наем. при следните конкурсни условия:

- предложена конкурсна цена, не по- ниска от определената начална конкурсна цена;

- до участие в конкурса се допускат физически и юридически лица;

- кандидатите следва да представят договори, сключени с издателства па периодичен печат за разпространението им за срока па договора;

- кандидатите да са собственици на временните съоръжения и да полага грижи за поддържането им в добър вид и прилежащия към тях общински терен;

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/