Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за допълващо застрояване

 

РЕШЕНИЕ № 1448

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 58, ал. 2 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде учредено право на строеж за допълващо застрояване във връзка с корекции съгласно чл. 154 от ЗУТ върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІХ от строителен квартал 102 по плана на гр. Велико Търново – право на строеж за разликата в квадратурата на разгънатата застроена площ между идейни и одобрени технически проекти, в размер общо на 893,20 кв.м.; в полза на „Исмар-05” ЕООД Велико Търново, представлявано от Исмаил Ружди Хаджимустафа, като Община Велико Търново запазва правото си на обезщетение в размер на 15% от разгънатата застроена площ на допълнителната застройка върху имота.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи допълнително споразумение към Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя от 19.03.2007 г. /съгласно т. 4 от Договора/, с „Исмар-05” ЕООД, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/