Препис-извлечение от Протокол № 96

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране на проект по ОП „Околна среда” 2007-2013 по Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”и даване на принципно съгласие за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от определена банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта преди възстановяването им от ОП „Околна среда” 2007-2013

 

РЕШЕНИЕ № 1454

 

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Параграф 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011 г., Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за участие на Община Велико Търново за представяне на проект по ОП „Околна среда” 2007-2013 по Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, като следва да осигури собствен принос към финансирането на проекта в размер на 1 542 814,69 /един милион петстотин четиридесет и две хиляди осемстотин и четиринадесет лева и шестдесет и девет стотинки/ лева от допустимите разходи за целия период на изпълнение на проекта;
  2. Дава принципно съгласие за поемане на общински дълг и получаване на кредит от банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта , в случай на финансиране от ОП „Околна среда” 2007-2013;
  3. В случай на финансиране на проекта от ОП „Околна среда” 2007-2013 и след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, задължава Кмета на Община Велико Търново да представи последващо предложение за поемане на общински дълг с конкретни параметри, съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/