Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на Община Велико Търново към 30.06.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1457

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

  1. Информация за касовото изпълнение на Община Велико Търново към 30.06.2011 година и Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея.
  2. Инвестиционна програма 2011 година – Отчет към 30.06.2011 г. – Приложение № 3.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/