Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2011 г. – 30.06.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1463

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет,

 

Приема Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2011 г. – 30.06.2011 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/