Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Подписване на четиристранно споразумение по програма „Глобални библиотеки - България”

 

РЕШЕНИЕ № 1464

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновският Общински съвет дава съгласие

  1. Общината да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 -Програма „Българските библиотеки- място за достъп до информация и комуникация за всеки”.
  2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата,съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
  3. Упълномощава Кмета на общината да подпише от името на Общината съответното споразумение за сътрудничество Приложение № 1/ между Общината, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие с НЧ „ Иларион Драгостинов" - село Арбанаси.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/