Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нещилижни имоти,находящи се в гр. Велико Търново, Западна промишлена зона.

 

РЕШЕНИЕ № 1466

 

На основание чл. 4, ал. 4 , чл. 31, ал.1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5,т.1 от ЗДДС, чл. 5, 6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 1184/ 20.01.2011 г. и 1336/ 26.05.2011 г. на Общински съвет, Великотърновски общински съвет:

  1. Намалява с 15 /петнадесет/ на сто приетите с решение № 1215/ 24.02.2011 година на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва: за „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.4 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона” - 193 996 лева /без ДДС/; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.501.173 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 3 449 кв.м.,за който имот е отреден УПИ ХІІІ - ”за обслужващи и производствени дейности” от кв.4 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Западна промишлена зона – 114 249 лева / без ДДС /.
  2. За посочените в т. 1 обекти да се проведат търгове с явно наддаване, със стъпка както следва: за „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.501.4 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона”- 19 300 лева; за „ Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.501.173 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 3 449 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХІІІ - ”за обслужващи и производствени дейности” от кв. 4 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона” – 11 400 лева.
  3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в Държавен вестник ; начало на търга - 14,00 часа; място на търговете - голямата зала на Общината.
  4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.
  5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.4 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І – „за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона” - 58 100 лева; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447. 501.173 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 3 449 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХІІІ - ”за обслужващи и производствени дейности” от кв.4 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Западна промишлена зона” – 34 200 лева .

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF

  1. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

  1. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.
  2. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.
  3. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.
  4. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/