Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 1467

 

  1. На основание чл. 21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.36 ал.1, т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижими имоти:

- общинско място с площ от 35 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост №4924/15.08.2011 г., представляващо 35/ 715 идеални части от УПИ V-809 от строителен квартал 104 по РП на с. Шемшево, останалата част от който е собственост на Ангелина Борисова Арменчева, Тодор Иванов Арменчев, Марияна Иванова Ленкова и Иван Иванов Арменчев, законни наследници на Иван Тодоров Арменчев.

  1. Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ V-809 от строителен квартал 104 по РП на с. Шемшево, с площ от 35 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 315 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Ангелина Борисова Арменчева, Тодор Иванов Арменчев, Марияна Иванова Ленкова и Иван Иванов Арменчев.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/