Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез замяна на части от недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 1468

 

1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 и ал. 3 от ЗОС и чл.2 ал.1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие ПИ с идентификатор №00583.501.401 по КККР на с. Арбанаси, с площ на имота в размер на 10 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за електроенергийно производство; а по ПУП-ПР на с. Арбанаси представляващ УПИ VІІ „за трафопост” от строителен квартал 27, да бъде обявен за частна общинска собственост.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.5 и чл.49 ал.2 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде прекратена съществуваща съсобственост в недвижим имот, както следва:

- част с площ от 43 кв.м., представляваща земя под съществуващ трафопост, попадащ в ПИ с идентификатор №00583.501.173 по КККР на с. Арбанаси, целият с площ от 2 418 кв.м., който по ПУП-ПР на с. Арбанаси е част от УПИ ІІ „за обществено и делово обслужване” от строителен квартал 29, се прехвърля в собственост на Община Велико Търново. Собственик на 43 кв.м. от УПИ ІІ кв. 29 по плана на с. Арбанаси е „Е.ОН България Мрежи” АД Варна на основание АДС №5700/28.01.1994 г., а собственик на останалата част от имота – земя и сгради, е Община Велико Търново на основание АОС №846/06.03.2001 г.;

срещу

- ПИ с идентификатор № 00583.501.401 по КККР на с. Арбанаси, с площ на имота в размер на 10 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за електроенергийно производство; а по ПУП-ПР на с. Арбанаси представляващ УПИ VІІ „за трафопост” от строителен квартал 27, се прехвърля в собственост на „Е.ОН България Мрежи” АД Варна. Собственик на УПИ VІІ от кв. 27 по ПУП на с. Арбанаси е Община Велико Търново на основание АОС № 4926/ 18.08.2011 г.

3. Определя стойностите на имотите въз основа на протоколи за експертна оценка, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за част от ПИ с идентификатор № 00583.501.173 с площ от 43 кв.м. - в размер на 4 085 /четири хиляди осемдесет и пет/ лева без начислен ДДС;

- за ПИ с идентификатор № 00583.501.401 – в размер на 950 /деветстотин и петдесет/ лева без начислен ДДС.

4. Община Велико Търново не дължи доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка. Всички дължими данъци и такси по сделката, изчислени върху по-голямата стойност, са за сметка на „Е.ОН България Мрежи” АД Варна.

5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прехвърляне на собствеността, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/