Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по чл. 15 ал.З и ал. 5 от ЗУТ

 

РЕШЕНИЕ № 1470

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя свое решение № 548 по протокол №45 от 16.04.2009 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 2, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ и във връзка с промяната на нейното предназначение, Общински съвет Велико Търново дава съгласие частта от улично пространство, попадаща в УПИ IV-212 от кв.40 по РП на с. Ветринци, съгласно проекта за ЧИ на ПУП- ПР, да бъде обявена за частна общинска собственост.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ. дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху реални части от недвижими имоти в обхвата на разработката по решение №31 по протокол № 3 от 11.02.2009 г. на ЕС по УТ при Община Велико Търново, както следва:

3.1. Община Велико Търново прехвърля на „Анаис" ЕООД, представлявано от Катерина Сергеевна Борисенко правото на собственост върху част от общински имот с площ от 1 380 /хиляда триста и осемдесет/ кв.м., представляваща по проекта част от улично пространство спрямо улици с ОК-ОК №№114-117 и ОК-ОК №№117-118 по РП на с. Ветринци, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92" ЕООД, в размер на 8 280 /осем хиляди двеста и осемдесет/ лева без начислен ДДС.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи предварителен договор по чл.15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП -ПР. да сключи окончателен договор за префърляне правото на собственост върху части от имота в обхвата на разработката

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/