Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

 

РЕШЕНИЕ № 1472

 

1. На основание чл. 21, ал 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от ЗОС и чл. 2, ал. 1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с промяната на нейното предназначение, Великотърновски Общински съвет Велико Търново дава съгласие частта от улична регулация – от проектна улица с ОК-ОК №№3131-3136, попадаща в новоурегулиран УПИ VІІ-320 от кв. 22 по РП на с. Вонеща вода, съгласно проекта за ЧИ на ПУП- ПРЗ, да бъде обявена за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 42 и чл. 43, ал. 1 и ал.2 от НРПУРОИ, дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от недвижими имоти в обхвата на разработката по решение № 133 по протокол № 14 от 07.09.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, както следва:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Недко Колев Христов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” №17 Б, правото на собственост върху част от общински имот с площ от 217 /двеста и седемнадесет/ кв.м., представляваща по проекта част от улична регулация – от проектна улица с ОК-ОК №№3131-3136 до кв.50 по РП на с. Вонеща вода, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 4 340 /четири хиляди триста и четиридесет/ лева без начислен ДДС;

2.2. Недко Колев Христов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” №17Б прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част с площ от 12 /дванадесет/ кв.м. от собствения си имот ПИ №320 от кв. 50 по РП на с. Вонеща вода, която съгласно проекта попада в улична регулация – проектна улица с ОК-ОК №№3131-3134 до кв. 50 по РП на с. Вонеща вода, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 240 /двеста и четиридесет/ лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи предварителен договор по чл.15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП – ПР, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имота в обхвата на разработката.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/