Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на имот.

 

РЕШЕНИЕ № 1473

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, и чл. 34, ал. 1 от ЗОС, чл. 3 ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 2, т. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет приема в собственост на Община Велико Търново и дава съгласие да бъде съставен акт за общинска собственост за недвижим имот, построен в полза на Община Велико Търново при учредено право на строеж върху УПИ V от строителен квартал 1931 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Света гора”, съгласно договори, сключени между Община Велико Търново и "Исмар - 05” ЕООД Велико Търново, представляващ: жилищна сграда на пет етажа, състояща се от 20 бр. жилищни обекти - апартаменти. Общата разгъната застроена площ на жилищната сграда е в размер на 1396, 39 кв.м., съгласно констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – акт образец № 15. Стойността на извършените строителни работи съгласно определената в договора цена е в размер на 1 078 781,09 лева.

2. Община Велико Търново и “Исмар - 05” ЕООД ще определят помежду си дължимите доплащания и необходимо присъщи разходи по сделката след извършване на необходимите изчисления, определяне на дължим ДДС и др. счетоводни операции.

3. Дава съгласие и възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши съответното прехвърляне на собствеността, като подпише окончателен договор за замяна, с който Общината да придобие в собственост новопостроената сграда, а “Исмар - 05” ЕООД Велико Търново да придобие в собственост имотите, предоставени им съгласно Решение №1443 по протокол №78 от 28.06.2007 г. и Решение №262 по протокол №23 от 19.06.2008 г. на Общински съвет Велико Търново. При сключване на окончателния договор по сделката следва да бъдат включени клаузи, съгласно които фактическото владение върху недвижимите имоти да бъде предадено от Община Велико Търново на инвеститора след окончателното въвеждане в експлоатация на жилищните обекти и издаване на разрешение за ползване съгласно разпоредбите на ЗУТ.

4. След извършване на съответното прехвърляне и подписване на договора, възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по съставяне на акт за общинска собственост за имота; както и по подготовка и фактическо предаване на общинските имоти, предмет на договорните отношения по Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 21.08.2007 г., сключен на основание Решение № 1443 по протокол № 78 от 28.06.2007 г. на Великотърновски общински съвет и Договор за учредяване допълнително право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 11.07.2008 г., сключен на основание Решение № 262 по протокол № 23 от 19.06.2008 г. на Великотърновски общински съвет, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/