Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Актуализация на годишните наемни цени на земеделските земи от Общинския поземлен фонд считано от 01.09.2011 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1476

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от ОПФ, Великотърновски Общински съвет утвърждава следния годишен наем при ползване на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, считано от 01.09.2011 година, изчислен при минимална работна заплата за страната в размер на 270 лева:

І. При неполивни условия

 

Категория

Среден бонитетен бал

І

95

ІІ

85

ІІІ

75

ІV

65

V

55

45

VІІ

35

VІІІ

25

ІХ

15

Х

5

Наем(лв./дка)

Културен вид

                   
1. Ниви 19,06 17,63 13,82 12,86 10,48 8,10 6,19 4,76 3,81 2,86
2. Трайни насаждения 35,90 32,12 28,34 24,56 20,78 17,00 13,22 9,45 5,67 1,89
3. Ливади 7,62 7,05 5,53 5,15 4,19 3,24 2,48 1,91 1,52 1,14

 

ІІ. При поливни условия

 

Категория

Среден бонитетен бал

І

95

ІІ

85

ІІІ

75

ІV

65

V

55

45

VІІ

35

VІІІ

25

ІХ

15

Х

5

Наем(лв./дка)

Културен вид

1. Ниви 30,49 28,21 22,11 20,58 16,77 12,96 9,91 7,62 6,10 4,57
2. Трайни насаждения 43,08 38,54 34,01 29,48 24,94 20,40 15,87 11,34 6,80 2,27
3. Ливади 12,20 11,28 8,84 8,23 6,71 5,18 3,96 3,05 2,44 1,83

 

2. Настоящото Решение отменя Решение № 483/19.02.2009 г. на Великотърновски Общински съвет .

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/