Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Изваждане от списъка на жилищата от фонд „Резервен” на апартамент № 7 на ул. „Магистрална” № 10 в гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1478

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал. 2 и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал. 1, т. 3 и чл. 50 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на жилища, Великотърновски Общинският съвет

  1. Изважда от списъка на жилищата от фонд „Резервен” апартамент № 7 на ул. „Магистрална” № 10 в гр. Велико Търново.
  2. Дава съгласие апартамент № 7 на ул."Магистрална" № 10 в гр. В.Търново да бъде продаден чрез търг по реда на Глава IV от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
  3. Определя начална тръжна цена в размер на 21 300 лева без ДДС.
  4. Възлага на Кмета на/Община В.Търново да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота при спазване на разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/