Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Отчет за периода 31.01.2009 - 25.07.2011 г. и разпределяне на средствата по § 17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове за 2011-2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1479

 

На основание §17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и Решение № 534/ 1998 г. на Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Приема отчета за приходите и разходите на средствата по § 17, ал.1 от ППЗУЖВГМЖСВ за периода от 31.01.2009 г. до 25.07.2011 година.
  2. Одобрява план-сметката на средствата по § 17, ал.1 от ППЗУПГМЖСВ за 2011-2012 година в размер на 26 816 лв.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/