Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Отпускане на помощи по Решение на Общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 148

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Отпуска средства в размер на 1 000 лв. от бюджета на Община Велико Търново за подпомагане лечението на Михаела Пламенова Живкова, ЕГН 9906171458, адрес: град Велико Търново, бул. “България”, № 31, вх. А;

Средствата да се разчетат по § 4214 „Обезщетения и помощи по решение на Великотърновски общинския съвет”, Функция 1 „Общи държавни служби”, Дейност 122 „Общинска администрация” в размер на 1 000 лв. Средствата да се преведат по банкова сметка № BG89 CECB 9790 1031 5865 00 – „Централна кооперативна банка” – АД, титуляр Здравка Боянова Живкова –Грънчарска, ЕГН 7903131550.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/