Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на имоти публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1482

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и експертни оценки на “Инвестстрой 92” ЕООД, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти публична общинска собственост, както следва:

1. Язовир, намиращ се в местността „Ливадето” в землището на с. Церова кория, ЕКНМ 78428, с обща площ 148,064 дка при минимална годишна конкурсна цена 4600,00 лв.

2. Язовир, намиращ се в местността „Бабазана” в землището на с. Миндя, ЕКНМ 48278, с обща площ 65,727 дка при минимална годишна конкурсна цена 2300,00 лв.

3. Язовир, намиращ се в местността “Долните лозя” в землището на с. Емен, ЕКНМ 27423, с площ 7,165 дка при минимална годишна конкурсна цена 270,00 лв.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестени конкурси за отдаване на имотите под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/