Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Искане за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 1483

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 2, ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет изважда от списъка на имотите публична общинска собственост и обявява за частна общинска собственост част от недвижим имот, намиращ се в гр. Килифарево, Община Велико Търново, пл. „Килифаревска комуна”, УПИ VІ, кв.51 по плана на града в сградата на Кметство Килифарево, на І-ви етаж, стая №2 с площ от 18 кв.м, представляващ едно помещение за приемна на Дирекция „Социално подпомагане”, актуван с АОС №257/23.04.1997 г.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12 ал. 3 и чл. 39, ал. 4 от Закона за общинска собственост, чл. 59 ал. 3 т. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с писмо вх. № 179/ 10.06.2011 г. на Дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост, намиращ се в гр. Килифарево, община Велико Търново, пл. „Килифаревска комуна”, УПИ VІ, кв. 51 по плана на града в сградата на Кметство Килифарево, на І-ви етаж, стая № 2 с площ от 18 кв.м, представляващ едно помещение за приемна на Дирекция „Социално подпомагане”.
  3. Всички текущи разходи и консумативи, както и разходите по поддръжка и ремонт на помещението са за сметка на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Велико Търново.
  4. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно ползване на горепосоченото помещение с Дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново, при условия и ред, съгласно изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок от 10 /десет/ години.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/