Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 1485

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 2, ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет изважда от списъка на имотите публична общинска собственост и обявява за частна общинска собственост недвижим имот в с. Велчево, представляващ читалищна сграда на 1 етаж със застроена площ от 325 кв. м., състояща се от: фоайе, библиотека със склад, салон със сцена и кинокабина, коридор, вход за сцената и вкопана маза със склад разположен под сцената, попадаща в УПИ ХV от кв.19 по РП на с. Велчево, актуван с АОС №3057/30.09.2005 г.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС и чл.59, ал.1 и ал.7 от НРПУРОИ и във връзка с §4, ал.1 от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ читалищна сграда на 1 етаж със застроена площ от от 325 кв. м., състояща се от: фоайе, библиотека със склад, салон със сцена и кинокабина, коридор, вход за сцената и вкопана маза със склад, разположен под сцената, попадаща в УПИ ХV от кв. 19 по РП на с. Велчево, актуван с АОС № 3057/ 30.09.2005 г., в полза на Народно Читалище „Светлина - 1892” с. Велчево, представлявано от Председателя на Настоятелството – Петьо Душков.
  3. Всички текущи разходи и консумативи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/