Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Писмо за инвестиционни намерения в гр. Велико Търново на „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД изх. № 38/ 06.06.2011г. и вх. № 5300-6236/ 12.09.2011 г. в Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1486

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 219, т.1 и т.2, чл. 221, от ТЗ и чл. 12 и чл. 37 във връзка с чл. 36 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет предлага на Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново да предприеме действия за запознаване на останалите Акционери и на първо място-мажоритарния собственик – Държавата, относно продажбата на УПИ V, кв. 136 по плана на гр. Велико Търново.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 219, т. 1 и т. 2, чл. 221, от ТЗ и чл. 12 и чл. 37 във връзка с чл. 36 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново и го упълномощава да гласува за извършването на продажбата на УПИ V, кв.136 по плана на гр. Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/