Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: добряване на ПУП-План за регулация и застрояване за ПИ № 193014, ПИ № 193015, ПИ № 193016, ПИ № 000233-полски път и ПИ № 000234 - полски път, местност „Панчев вир" землище на с.Ресен общ.Велико Търново и планове-схеми за водоснабдяване и канализация, електрификация и озеленяване.

 

РЕШЕНИЕ № 1488

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет потвърждава Заповед № РД 22-272/ 26.02.2010 г. и одобрява ПУП- План за регулация и застрояване за ПИ № 193014, ПИ № 193015, ПИ № 193016, ПИ № 000233-полски път и ПИ № 000234 - полски път, местност „Панчев вир" землище на с.Ресен общ.Велико Търново относно промяна на предназначението на имотите -обединяване на ПИ №193014, ПИ №193015, ПИ №193016, като се включват и ПИ № 000233-полски път и ПИ № 000234 - полски път в следните новообразувани имоти ПИ №193073, ПИ № 193074, ПИ № 193075, ПИ № 193076, ПИ № 193077 и полски пътища ПИ № 193078 и ПИ № 193079; в новообразувания имот ПИ № 193073 се предвижда изграждането на обект: „Малка електроцентрала с фотоволтаични модули" при височина на съоръженията до 6. 00 м; начин на застрояване - свободно; линии на застрояване - ограничителни; в новообразувания имот ПИ №193077 се предвижда изграждането на възлова станция и планове-схеми за водоснабдяване и канализация, електрификация и озеленяване, съгласно приложения проект.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/