Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 14235.517.1, по плана на новообразувани имоти по пар. 4 от ЗСПЗЗ, местност „Долна ливада – Димитровци”, землище на с. Габровци, Община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за „жилищни нужди” и план- схема за водоснабдяване към ПУП.

 

РЕШЕНИЕ № 1490

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ № 14235.517.1, по плана на новообразуваните имоти по пар.4 от ЗСПЗЗ, местност „Долна ливада - Димитровци”, землище на с. Габровци за промяна предназначението на имота и план - схема за водоснабдяване към ПУП. За поземлен имот № 14235.517.1, местност „Долна ливада - Димитровци”, землище на с. Габровци, Община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди”, при следните устройствени показатели: височина на сградата – до 10 м; плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ; коефициент на интензивност /Кинт/ - до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% ; начин на застрояване – свободно / е/ . Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/