Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП- план за застрояване за ПИ № 00583.160.21,по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност «Странжа», землище на с.Арбанаси – относно промяна предназначението на имота за «жилищни нужди» и план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП.

 

РЕШЕНИЕ № 1492

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване план за ПИ № 00583.160.21, по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Странжа”, землище на с. Арбанаси относно промяна предназначението на имота и план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП. За поземлен имот № 00583.160.21 се предвижда изграждане на „Жилищни сгради” ,при следните устройствени показатели: височина на сградите – 7 м, плътност на застрояване / П застр./ – 40 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 0,8, минимална озеленена площ – 60 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/